Програма за компенсиране на разходи на крайни клиенти Виж повече
Публикувана 11.06.2024 | Обновена 12.06.2024

Програма за компенсиране на разходи на крайни клиенти за електрическа енергия за периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г., одобрена с Решение № 294 на Министерския съвет на Република България („Програмата“)

Програмата е предназначена за всички крайни небитови клиенти по смисъла на § 3, ал. 14 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2024 (читалища, молитвени домове, храмове и манастири, детски градини и училища, висши училища, детски спортни школи), които се снабдяват от РИТЪМ – 4 – ТБ ООД в качеството му на търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени.

Клиенти, извън посочените по-горе групи, нямат право на компенсация, както и такива, които използват обект намиращ се в някое от изброените учреждения за осъществяване на икономически дейности.

За да може да се възползвате от компенсациите по  Програмата е необходимо:

   1. Да се запознаете с подробните условия на Програмата и да се уверите се, че обектът попада в нейния обхват: https://pris.government.bg/document/169d0356d79bf9281c229d8fa411deb3
   2. Да попълните приложената декларация: Кликнете ТУК, за да я изтеглите

Декларацията трябва да бъде подписана от представляващ или упълномощено лице. Ако декларацията е подписана от упълномощено лице, е необходимо да се приложи и копие на пълномощното.

При липса на вписване в съответен публичен регистър, необходимо е да приложите документ, с който да удостоверите обстоятелството, че попадате в обхвата на Програмата.

Представете попълнената и подписана декларация по един от следните начини:

   • На имейл адрес contact@ritam-bg.com в случай че декларацията е подписана с КЕП или е  сканирано копие на подписан хартиен екземпляр (в случай, че е изпратен от декларирания имейл от клиента);
   • По куриер, в случай че декларацията е попълнена и подписана на хартия. Ако декларацията е подписана от упълномощено лице, трябва да се приложи и копие на пълномощното;

Декларации от небитови крайни клиенти, в качеството им на правоимащи лица по смисъла на § 3, ал. 14 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2024 г., се приемат до 15.08.2024 г.

Тагове: Компенсации
Сподели във :
РИТЪМ 4 ТБ