Програма за компенсиране на разходи на крайни клиенти Виж повече

Ако искате да научите за последните промени в Закона за енергетиката, свързани с преминаването на юридическите лица към свободния пазар на електроенергия в България, Кликнете ТУК >>

Участници на електроенергийния пазар в България са:

 • Производител
 • Обществен доставчик на електрическа енергия (НЕК ЕАД)
 • Търговец на електрическа енергия
 • Координатор на балансираща група
 • Доставчицк от последна инстанция (ДПИ) – осигурява доставката на крайни клиенти, които са присъединени към електропреносната / електроразпределителната мрежа и не се снабдяват от друг доставчик
 • Краен снабдител на електрическа енергия – осигурява снабдяването с електрическа енергия на обекти на битови крайни клиенти присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, когато не се снабдяват от друг доставчик
 • Оператор на електропреносна мрежа – Електроенергийният Системен Оператор (ЕСО ЕАД)
 • Оператор на електроразпределителна мрежа – Електроразпределителните дружества (ЕРП)
 • Краен клиент

Разделя се на свободен (либерализиран) пазар и регулиран пазар.

Електроенергиен пазар - участници

При регулирания пазар на електроенергия, крайните клиенти могат да закупуват енергия само от един лицензиран доставчик по цени, определени от Комисията за Енергийно и Водно Регулиране (КЕВР). Цените на този пазар се определят от КЕВР служебно за даден регулаторен период.

Всички битови клиенти в страната закупуват ел. енергия от този пазар.

Всички стопански потребители (фирми) следва да се присъединят и да се възползват от по–ниските цени на свободния пазар. В случай, че не са го направили, доставките им се извършват от т. нар. доставчици от последна инстанция (ДПИ) на цена, значително по–висока от тази на свободния пазар. Роля на ДПИ изпълняват Електроразпределителните предприятия (ЕРП).

Регулиран пазар на електроенергия

Либерализацията на електроенергийния пазар дава възможност на клиентите за избор на един или няколко доставчици на електроенергия и за свободно договаряне на цената и условията на доставка.

Цената на електрическата енергия на свободния пазар се определя на пазарен принцип в зависимост от

 • търсенето
 • предлагането
 • потреблението в денонощието
Свободен пазар на електроенергия

В месечната ни фактура за електроенергия се включват:

 • цена на консумираната активна ел. енергия (по–висока в сравнение с тази на свободния пазар и определена от КЕВР) – заплаща се към доставчик краен снабдител или доставчик от последна инстанция;
 • балансиране на енергийната система за снабдяване – заплаща се към доставчик краен снабдител на електрическа енергия ( цената се определя от КЕВР);
 • балансиране на енергийната система за разпределение – заплаща се към едно от четирите ЕРП – та в страната в зависимост от локацията на обекта (цената се определя от КЕВР);
 • акциз, ако клиента не е физическо лице – заплаща се на Държавата през ЕРП-тата (цената се определя от Държавата чрез Министерство на финансите и Национална агенция за приходите);
 • пренос през разпределителната мрежа – заплаща се на съответното ЕРП ( цената се определя от КЕВР);
 • достъп до разпределителната мрежа – заплаща се на съответното ЕРП ( цената се определя от КЕВР и се дължи върху предоставената мощност на дадения обект, а не върху неговата консумация);
 • пренос и достъп през /до електропреносната мрежа – заплаща се към ЕСО ЕАД през съответното ЕРП ( цената се определя от КЕВР);
 • надбавка за отдадено количество реактивна енергия съгласно Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ) – заплаща се към съответното ЕРП и се определя съгласно чл.7 НРЦЕЕ;
 • надбавка за използвано количество реактивна енергия съгласно Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ) – заплаща се към съответното ЕРП и се определя съгласно  чл.7 НРЦЕЕ;
 • ДДС – заплаща се на Държавата през съответното ЕРП.

Месечната фактура, издавана от търговец (доставчик на либерализирания пазар) на електроенергия включва:

 • цена на консумираната активна ел. енергия (много по–ниска в сравнение с регулирания пазар и се определя на пазарен принцип в зависимост от търсенето, предлагането и потреблението);
 • такса ”Задължения към обществото” (заменяща бившите такси „зелена енергия”, „кафява енергия” и „невъзстановяеми разходи”) – заплаща се на Обществения доставчик на електрическа енергия (НЕК ЕАД) през съответния доставчик (търговец) на либерализирания пазар на електрическа енергия (определя се от КЕВР);
 • акциз, ако клиента не е физическо лице – заплаща се на Държавата през съответния доставчик (търговец) на либерализирания пазар на електрическа енергия (цената се определя от Държавата чрез Министерство на финансите и Национална агенция за приходите);
 • ДДС – заплаща се на Държавата през съответния доставчик (търговец) на либерализирания пазар на електрическа енергия.

Услугите за пренос и достъп към електроразпределителната и електропреносната мрежи стоят извън свободния пазар. Всеки клиент, присъединил обекта си към либерализирания пазар, продължава да заплаща за тях на Електроразпределителните предприятия (ЕРП) по регулирани цени. Клиента има право да поиска издаване на единна фактура, издавана от доставчика на електрическа енергия (търговец), който ще префактурира съответните суми за пренос, достъп и разпределение към съответното ЕРП.

Търговците на електроенергия оперират на свободния пазар. Всеки от тях е лицензирано за тази дейност юридическо лице, което отговаря на условията за финансово гарантиране на сключваните от него сделки. Търговците закупуват електрическа енергия от производители или други възможни доставчици на електрическа енергия (борси, външни за страната доставчици) и я продават на потребителите или на други търговци.

Ритъм-4-ТБ ООД е лицензиран търговец на електрическа енергия.
Търговец на електроенергия

Това е регистриран при ЕСО доставчик на електроенергия за либерализирания пазар на електрическа енергия, който администрира балансиращата група, търгува балансираща енергия и я разпределя между участниците в групата. По този начин компанията балансира потреблението в групата и оптимизира разходите за балансиране в нея.

Ритъм-4-ТБ ООД е лицензиран координатор на балансираща група.
Координатор на балансираща група

Всички клиенти на свободния пазар участват като един колективен клиент, част от групата на съответния доставчик, който прави прогнози. Участието в обща група за прогнозиране на потреблението гарантира на клиентите по-малки разходи за балансиране, тъй като отклоненията на отделните участници в групата се компенсират взаимно.

Разходи за балансиране винаги е имало, но в условията на регулиран пазар са се калкулирали в цената на енергията. Сега, в условията на либерализиран пазар и наличието на повече търговци и балансиращи групи, всеки участник поема разходите, които предизвиква съобразно направените прогнози. Затова цените за балансиране на различните търговци са различни.

Услугата балансиране е за сметка на „Ритъм -4- ТБ“ ООД

Пазарът на балансираща енергия е организирана търговия с електрическа енергия за поддържане на баланса между производство и потребление в електроенергийната система. Целта на балансирането е да има минимални разлики (небаланс) между производството на енергия и потреблението, което води до разходи за балансиране за цялата система. Не е възможно потреблението да бъде прогнозирано с абсолютна точност. По тази причина се правят ежедневни почасови прогнози за потребление. Те се подават в държавния Електроенергиен системен оператор, който управлява електроенергийната система на България.

Пазар на балансираща енергия

Това е разликата (в плюс или минус) между прогнозното потребление/производство и отчетеното от уредите за търговско измерване (електромерите).

Подаването на прогнози (часови графици) на свободния пазар се извършва, както от самите бизнес клиенти при тяхно желание, така и от координаторите на балансиращите групи, в които те участват, за да намалят (споделят) този разход.

От 01.06.2014 г. това вече е задължение и на доставчиците на регулирания пазар.

За участие в либерализирания пазар е необходимо обектът/обектите на крайните потребители да бъдат регистрирани в ЕСО. Вижте трите стъпки за регистриране на свободния пазар -> ТУК.

Собственост на държавата  – управлява се от Електроенергийният системен оператор (ЕСО) и служи за пренос на електроенергията от производителите до подстанциите в различните региони на страната.

Електропреносна мрежа
Собственост на Електроразпределителните предприятия (ЕРП) – Електроразпределение Север ЕАД, ЧЕЗ Разпределение България АД, Електроразпределение Юг ЕАД и ЕРП-Златни пясъци АД. Служи за разпределяне на електроенергията от подстанциите до крайните клиенти (фирми и битови потребители).
Електроразпределителна мрежа

Операторът на съответната електроразпределителна мрежа /ЕРП/ осигурява непрекъснатост на електроснабдяването и качество на доставяната електрическа енергия за всички клиенти на територията, определена с неговия лиценз.

Всички въпроси и сигнали, относно качеството на захранването с електрическа енергия, следва да се отправят към съответното електроразпределително дружество към чиято мрежа са присъединени обектите на клиентите.

 • Реактивна енергия – онази част от общата енергия, освен активната енергия, необходима за функционирането на консуматори, включващи в конструкцията си елементи като трансформатори, дросели, електродвигатели или кондензатори, наречени реактивни елементи. Реактивната енергия създава характерните за посочения тип съоръжения променливи магнитни или електрически полета.
 • Влияние върху енергийната система – преносът на реактивна енергия предизвиква увеличаване на загубите на активна енергия и намаляване на пропускателните възможности на електроразпределителните мрежи. Това от своя страна влияе върху стабилността на енергийната система и качеството на доставяната електрическа енергия.
 • Факторът на мощността (cos φ) – това кой го измисли и какво означава?
  Факторът на мощността е величина за оценка на съотношението между активната мощност и пълната мощност в електрическите мрежи за променлив ток. Неговата стойност варира между 0 и 1.
  Когато консуматорите съдържат само активни елементи, такива като лампи с нажежаема жичка, радиатори, фурни, котлони и др., пълната мощност е равна на активната мощност и факторът на мощността в мрежата е равен на 1.
  При наличие на консуматори с реактивни елементи, с част от пълната мощност се осигурява реактивна мощност, необходима за работата им и съотношението между активната мощност и пълната мощност става по-малко от 1.
  За енергийната система е прието електрическите мрежи с фактор на мощността над 0,9 да се считат за високоефективни.

Съгласно Наредба за Регулиране на Цените на Електрическата Енергия (НРЦЕЕ) -> Виж ТУК

Постигането на приемлив баланс между стойностите на пренасяната реактивна и консумираната активна енергия е възможност за намаляване или отпадане на дължимите надбавки, предвидени в нормативната база. Перспективите са свързани с изпълнението на ефективни технически решения за осигуряване и поддържане фактора на мощността на електрическите съоръжения около и над 0,9.

На всички наши клиенти, чиято присъединена мощност е >= 100 кВт , препоръчваме изграждането на компенсиращи уредби, произвеждащи необходимата реактивна енергия на мястото на потребление, а ако имат вече изградени такива да ги проверят за тяхната изправност. На пазара в Република България се предлагат комплексни услуги за мониторинг на потреблението, проектиране, изграждане и сервизно обслужване на такива компенсиращи устройства.

Вижте още от
Свободен пазар на електроенергия
РИТЪМ 4 ТБ