Изберете доставчик на електроенергия на свободния пазар за Вашия бизнес Виж повече
Публикувана на 26.04.2016

Енергетика, енергиен пазар, търговия с електроенергия и балансираща група:

Последните години, оказаха значимо въздействие върху енергийния сектор, изпълняващ ролята на двигател на световната икономика. Засегнати бяха както цените на основни енергоносители, така и потреблението и производството на енергия.

Гарантирането на безопасни и сигурни доставки на енергия на поносими, стабилни цени е жизнено важно за икономиката и общественото развитие и трябва да бъде неделима част от устойчива и последователна енергийна политика на всяка една страна. Една от основните цели на Европейския съюз (ЕС) е създаването на вътрешно европейски либерализиран пазар на електроенергия чрез интегриране на националните пазари. Като се има предвид това и спазвайки европейските директиви, България предприе мерки за привеждане на българското законодателство в съответствие с европейските правила.

През 2015 г. приблизително 12 000 юридически лица присъединени на високо напрежение (ВН) и средно напрежение (СрН) в България са на свободен пазар на електроенергия избирайки своя търговец (доставчик) на електрическа енергия. РИТЪМ-4-ТБ е един от основните 11 участника на този пазар увеличавайки непрекъснато пазарния си дял.През май 2016 г. либерализацията на електроенергийния пазар ще се осъществи напълно включвайки и клиенти присъединени на ниско напрежение (НН), в това число и битовиклиенти.

Създаването на енергийна борса е последната стъпка от промяната на модела на свободен пазар. Енергийната борса е организирана форма на търговия, където се срещат интересите на търговските участници. Следвайки своята мисия за непрекъсната диверсификация на своите доставки, РИТЪМ-4-ТБ стана един от основните участници на енергийната борса участвайки в борсовата търговия от самото и начало.Голямата разлика в цената на заявената електрическа енергия и електроенергията за балансиране на свободния пазар предизвика образуването на балансиращи групи обединяващи множество от потребители и производители на електроенергия. Чрез въвеждането на балансиращи групи се цели оптимизиране на разходите. Всяка балансираща група има координатор – търговец, централа, електроразпределително предприятие (ЕРП), или снабдител, който отговаря директно пред Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за небалансите (излишък или недостиг на електрическа енергия съгласно предварително заявено количество по товаров график на електрическа енергия) на своята група. Всеки координатор изготвя график за потреблението на своите клиенти и той трябва да заплаща недостига или излишъка на енергия, когато има такива.

По този начин се цели оптимизация на баланса на енергийната мрежа, потреблението и цената на електрическата енергия. РИТЪМ-4-ТБ освен търговец изпълнява и ролята на координатор на балансираща група, като консолидира различни по характер консуматори и доставчици, като по този начин минимизира общото отклонение в група и намалява общите разходи за балансиране на енергийната система прилагайки иновативни методи за управление на групата. Електрическата енергия, съгласно чл. 110, ал. 2 от Закона за собствеността е „движима вещ”, а съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност е „стока”. Технически погледнато, електрическата енергия е високотехнологичен продукт. За производството и оползотворяването му е необходимо достигане на определено технологично ниво.

Търговията с електрическа енергия или продажбата на ток се осъществява във време близко до „реалното време”, което предполага и изисква високотехнологични средства за измерване и обмен на данни между търговските участници на пазара.Всички електроенергийни обекти на територията на страната се свързват и функционират в единна електроенергийна система с непрекъснат процес на производство, преобразуване, пренос, разпределение и потребление на електрическа енергия. Сделките с ел. енергия се извършват при спазване разпоредбите на закона за енергетика и правилата за търговия с ел. енергия, приети от съответния регулаторен орган по предложение на енергийните предприятия. С правилата се определят правилата за снабдяване от крайни снабдители и доставчици от последна инстанция, правила за обмен на данни, начинът на администриране на сделките, известяването на почасови графици, организиране и работа на борсовия пазар, пазара на балансираща енергия и пазара за предоставяне на преносна способност, механизмите за определяне на цените за небаланс, както и регистрирането на отделните видове балансиращи групи и дейността на координаторите на балансиращи групи.Всеобщо е навлизането на понятието  пазар на ток, въпреки че електрическият ток, най-често наричан просто ток, е физическо явление, представляващо насоченото движение на електрически заряди, а реално се търгува електрическа енергия, която е енергията на електромагнитното поле, произведена с цел използване в практиката. Електроенергията се разпространява чрез електрически вериги на основа законите на Кирхоф за разпределение на електрически ток и електрическо напрежение. Преобразува се в различни други видове енергия и притежава свойства, характерни само за нея.

Реално пазар на ток има всеки ден, като за нуждите на търговия с ток се правят предварителни анализи за прогнозиране на нужното количество ел. енергия на либерализирания пазар. Всеки клиент на свободния пазар на ел. енергия цели да купи ток на възможно по-ниска цена, с което си гарантира намаляване наразходите и повишаване на своята конкурентоспособност. Продажбата на ток на либерализирания пазар в България след януари 2016 година, все повече се задълбочава и разпространява. Вече всеки трети клиент търси доставка на евтин ток или търси покупка на ток след щателно проучване на ценовите оферти на търговците на ток. Отчитайки тези непрекъснато променящи се условия на енергийния пазар РИТЪМ-4-ТБ непрекъснато се стреми да отговаря на променящите се изисквания на все по информираните клиенти, като прилага иновативни подходи за доставка на евтин ток.

Не се чудете, не се замисляйте, изберете Вашия търговец, изберете РИТЪМ!

Сподели във :
РИТЪМ 4 ТБ