Вътрешен пазар

Законът за енергетиката в Република България дава право на клиентите сами да изберат или сменят своя доставчик на електроенергия. По този начин се създава среда за ефективна конкуренция, прозрачна и пазарна цена на електрическата енергия.

Ритъм 4 ТБ ООД е лицензиран търговец на електроенергия, предлагащ едни от най – конкурентните цени на
пазара.

За да могат да се възползват напълно от предимствата на свободния пазар на електроенергия, потребителите освен към търговец следва да сe присъединят и към дадена балансираща група.Тази група има координатор,liberalizaciq който отговаря за реализираните небаланси пред Електроенергийния системен оператор и цели вътрешно разпределение и намаляване на реализираните между участниците небаланси – излишък или недостиг на електроенергия. По този начин се постига разделяне на финасовите от физическите потоци породени от потреблението и производството на електрическа енергия.

Ритъм 4 ТБ ООД е лицензиран координатор на балансираща група, обединяваща крайни потребители от разнородни сфери на икономиката и потреблението на електрическа енергия. По такъв начин ние постигаме оптимизиране на излишъка и недостига , намаляване на разходите за небаланси и постигане на все по конкурентна и оптимизирана крайна цена за електроенергия на нашите клиенти. Очакваме Ви!!!

Либерализацията на българския електроенергиен пазар доведе до отделяне на процесите на производство, доставка, пренос и разпределение на електроенергията. Това предоставя възможност на всеки клиент да се възползва от по-ниските цени на свободния пазар, сключвайки договор с лицензиран доставчик(търговец) на електрическа енергия. По време на смяната на доставчик електрозахранването не се преустановява, тъй като не се извършват никакви физически действия по мрежата. Търговецът на електроенергия няма отношение към качеството на снабдяване. Изборът на нов доставчик не променя по никакъв начин задълженията на електроразпределителното предприятие(ЕРП) – собственик на електроразпределителната мрежа, което продължава да отговаря за качеството на доставяната енергия и за отстраняването на възникнали аварии.

Три стъпки за регистриране на свободния пазар на електроенергия:

1. Проверка на възможността за достъп до свободния пазар.
Въпреки, че законът дава право на всеки клиент да избира и сменя доставчика си, това право в Illuminated power lines
момента е ограничено от някои технически и нормативни изисквания. На практика е необходимо наличието на електромер с дистанционно отчитане и почасово измерване на консумираната ел. енергия. Електроразпределителните предприятия са задължени да инсталират такъв електромер на обектите, присъединени на средно напрежение, както и на тези, присъединени на ниско напрежение с предоставена мощност над 100 кВт. Очаква се до няколко месеца след приемане на стандартизирани профили за потребление на електрическа енергия и клиенти под 100 кВт присъединена мощност да могат да изберат различен доставчик на електрическа енергия.

Свържете се с нас за безплатна консултация относно възможностите за присъединяване на вашите обекти към свободния пазар.

2. Избор на нов доставчик на електрическа енергия.
Доставката на електроенергия по свободно договорени цени се извършва от лицензирани от КЕВР за тази дейност търговски дружества. Ако досега обектите ви не са били регистрирани на свободния пазар, то pestene-Smallснабдяването им се е извършвало от административно назначен доставчик по регулирани цени. За различните региони на страната такива са: Енерго-про Продажби АД, ЧЕЗ Електро АД. Цените на електрическа енергия на регулираният пазар са много по – високи в сравнение с тези на свободния. Тези цени непрекъснато се увеличават. Ето защо изборът на доставчик на ел. енергия на либерализирания пазар води до значително намаляване на разходите.

Не се колебайте да се свържете с нас за анализ на енергийните ви разходи, оценка на ползите и изготвяне на индивидуална оферта.Избирайки Ритъм 4 ТБ ООД вие намирате коректен партньор, предлагащ едни от най – конкурентните цени на свободния пазар!

3. Регистрация на обекта/обектите на свободния пазар.
изтеглен файлРегистрацията на свободния пазар на електрическа енергия се извършва при мрежовия оператор(ЕРП), към който са присъединени обектите. Необходимите за това документи са публикувани на сайта на ЕСО (Електроенергиен Системен Оператор) и включват: заявление за получаване на достъп до електопреносната мрежа и заявление за последваща регистрация на пазара на балансираща енергия(смяна на координатор на балансираща група). Те могат да бъдат подадени както от клиента така и от нотариално упълномощено от него лице.

Ритъм 4 ТБ ООД извършва за своите клиенти регистрация на свободиния пазар както и пълно администриране към ЕРП и ЕСО.