ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
НА http://ritam4tb.com/bg/
И ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ ЧРЕЗ УЕБ-ПОРТАЛА
http://my.ritam4tb.com (Моят РИТЪМ)

(в сила от 01.08.2016 г.)

1. Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между "РИТЪМ-4-ТБ" ООД (собственик и наричан по-долу „Ритъм“) от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн ritam4tb.com(наричан за краткост сайти/или портал). Тези условия обвързват всички потребители. С разглежданетона всеки един обект, линк или „бутон“, разположени на страниците на сайта, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези "Общи условия".

2. Осъществявайки достъп до услугите чрез уеб-портала my.ritam4tb.com, вие приемате и се съгласявате да спазвате изложените по-долу условия, както и регламентиранитеусловия за предоставяне на услугата Онлайн плащане в интернет портала Моят РИТЪМ, неразделна част от които са Общите условия за ползванена услуги чрез интернет. В противен случай нямате право да използвате услугите.За ползване на тези услуги е необходима регистрация по начин, указан от Ритъм.

3. Ползването на евентуално платени услуги чрез портала Моят РИТЪМ се осъществява съгласно действащия към момента ценоразпис на Ритъм или трети лица-партньори на Ритъмкато обстоятелството, че услугата не е безплатна се указва изрично.

4. Ритъмима право да добавя и спира услуги в портала Моят РИТЪМ, да променя цената, структурата, начина за достъп и регистрация, както и да прекрати използванетоим от страна на отделни или всички свои потребители.

5. Ритъмсе задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена, пароли или друга предоставена от потребителите персонална информация без тяхното предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащите законови разпоредби.

6. Ритъмима право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените на потребителя услуги, ако последният с действията си накърнява доброто име на Ритъм, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава функционалността на средствата за предоставяне на услугите, както и ако застрашава или препятства ползването на услугите от страна на други потребители.

7. Ритъм има правото да предостави цялата налична информация за действията и самоличността на потребителя в случай на неправомерни действия съгласно настоящите общи условия или при законосъобразно поискване от страна на компетентните органи.

8. С регистрацията си в интернет-портала Моят РИТЪМсъответният потребител изрично предоставя правото на Ритъмда показва, изпраща и/или зарежда всякакви адресирани до него рекламни материали и/или информационни съобщения, включително на посочения от съответния потребител при регистрацията e-mail адрес.

9. Ритъм има право да прекрати достъп до услугите си в интернет-портала Моят РИТЪМ, както и да унищожи и/или закрие информация за и на потребител в случаите, когато потребителят не е използвал услугите в интернет портала Моят РИТЪМ повече от 6 (шест) месеца.

10. Ритъм не носи отговорност за прекъсване или влошаване на качеството на предоставяните услуги, дължащи се на непреодолима сила по смисъла на Търговския закон или на натоварване на интернет мрежата.

11. Ритъм не носи отговорност, ако по вина на потребител е осъществен достъп до услуга, респективно, данни, от страна на неоторизирани лица.

12. Ритъм не носи отговорност за евентуално претърпени загуби, пропуснати ползи или други щети, причинени на потребител в резултат от ползване на услуги чрез портала Моят РИТЪМ от негова страна, или в резултат на невъзможност да се ползват услуги.

13. Ритъм не е отговорен за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети и загуби, причинени от употребата или невъзможността за употреба на услуга от портала Моят РИТЪМ, дори ако Ритъм е бил предупреден за вероятността за такива вреди.

14.Ритъмне носи отговорност за неспособност на Потребител да ползва всяка една отделна услуга.

15. Ритъмне носи отговорност за разпространение на съобщения с нецензурни или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа. В случай, че са налице неправомерни действия от вида, описан в предходното изречение, Ритъмима право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и уведомяване на компетентните органи.

16. Потребителят се счита за уведомен в случай на евентуална промяна в описаните общи условия при положение, че същите са актуализирани и публикувани в сайта.

17. Потребителят може да ползва предоставените му услуги само за собствени нужди и незабранени от закона цели.Забранено е разпространението на всякакви съобщения с нецензурни или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа, както и всяко друго непозволено от закона съдържание.

18. Потребителят носи отговорност за опити да придобие неоторизиран достъп до чужди потребителски профили и потребителска информация.

19. Потребителят е длъжен да ползва предоставените му услуга по начин, който не нарушава нормалното функциониране на услугата.

20. Ритъмпредоставя достъп до услугите в портала Моят РИТЪМна потребители, чиито договори за доставка на електрическа енергияса активни.

21. Ритъмима правото да ограничи временно достъпа на потребителя до услугите в интернет портала Моят РИТЪМ, при неизпълнение на описаните в договора за доставка на електрическа енергия задължения от страна на потребителя.

22. Услугата Онлайн плащания в Моят РИТЪМ:

22.1. Услугата е достъпна за всички потребители(частни и корпоративни клиенти) на Ритъм, които имат действащдоговор за доставка на електрическа енергия с Ритъм.Услугата може да се ползвабезплатно след регистрация на Потребителя и вход в интернет портала на Ритъм,чрез избрано от Потребителя потребителско име.Чрез услугата Онлайн плащане в интернет портала Моят РИТЪМ, Ритъмпредоставя на своите Потребители възможност за извършване на онлайн плащания на дължими суми по сключени ипредоставяни от Ритъм договори и услуги, включително иавансови плащания, посредством кредитни и дебитни карти с логото на БОРИКА, VISA или MasterCard.

22.2. Потребителите могат да ползват услугата Онлайн плащане чрез вход в интернет портала Моят РИТЪМи избор от меню Моите услуги. Потребителите могат да извършат Онлайн плащане по собствен клиентски номер, номер на фактура или име на потребителя съгласно договора за предоставената услуга, както и да определят размера на сумата за плащане.

22.3. Онлайн плащанията се извършват посредством системата за онлайн картови разплащания на БОРИКА, където Потребителят следва да въведе картови данни (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност) при плащане с банкова карта. При плащане с дебитна карта на БОРИКА Потребителят въвежда секретен код на БОРИКА вместо 3-цифрен код за сигурност, който може да получи при регистрация на дебитната карта за плащания през интернет на банкомат. Сигурността на картовите данни е защитена чрез SSL връзка между сървъра на Ритъми сървъра на БОРИКА, обработващ плащането. В случай че Потребителят е регистриран от банката -издател на картата като картодържател в схемите за автентикация на международните картови организации -Verified by VISA и MasterCard SecureCode, Потребителят следва да въведе допълнителна парола за автентикация. Потребителят предоставя картови данни и данни за автентикация единствено на страницата за онлайн картови разплащания на БОРИКА и Ритъмняма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя и банката. Валутатана плащанията с банкова карта е български левове (BGN). Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на банката, издала картата.

22.4 .Всички картодържатели на кредитна / дебитна карта, извършващи Онлайн плащане през интернет портала Моят РИТЪМ, са обект на проверка и оторизиране от банката -издател на картата . Ако банката -издател на картата откаже плащане или по някаква причина не разреши плащане, картодържателят бива уведомен за това незабавно.

22.5. Ритъмне носи отговорност за грешки при Онлайн плащане поради некоректно попълнени от Потребителя данни.

22.6. За всяко успешно приключено онлайн плащане Потребителят получава потвърждение чрез съобщение от onlinepayment@ritam-bg.comс детайли за плащането на имейл адреса, посочен в профила на Потребителя в Моят РИТЪМ.

22.7. Детайли за всички извършени онлайн плащания се запазват и са достъпни за Потребителя в профила на същия в интернет портала Моят РИТЪМ.

22.8. В случай че е извършено онлайн плащане в уеб-портала Моят РИТЪМ, за което впоследствие:-е получено оспорване от легитимирания картодържател и/или от банката –издател на картата; или-е получен сигнал за възможни неправомерни действия при плащането от банката, обслужваща сметката за онлайн плащания на Ритъм,Ритъмима право да възстанови на легитимирания картодържател сума, равняваща се на оспореното плащане. В този случай онлайн плащането се отменя.

23.Ритъмси запазва правото да променя настоящите Общи условия като евентуални промени влизат в сила от датата на тяхното публикуване на настоящата страница.

24. За всички неуредени в тези Правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

This website uses cookies. For opt-out and detailed information, see our    "Cookies policy" >>

РИТЪМ 4 ТБ