!! ВАЖНА !! новина за компенсациите от държавата за бизнеса Виж повече
Публикувана на 14.09.2015

УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ,

През последния месец настъпиха изменения в регулаторната рамка, които пряко касаят Вашата компания и по-точно:
съгласно Решение на КЕВР № Ц – 27 / 31.07.2015 (линк към Решението: http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res_c-27_15.pdf) има увеличение в добавката ‘Задължения към обществото’, дължима от всички клиенти на свободния пазар, която се променя от 18,93 лв./МВтч на 36,83 лв./МВтч считано от 01.08.2015 г.

На основание чл. 4, ал. 2, т. 21 от ЗЕ, министърът на енергетиката съвместно с министъра на финансите и министъра на икономиката издава наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници. Съгласно § 3, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби от проекта на Наредба, Наредбата влиза в сила след постановяване на положително решение от Европейската Комисия относно съответствието му с Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014-2020 г.

След влизане в сила на Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, предприятията, отговарящи на условията, ще прилагат следните цени за задължения към обществото:

  • за количества между 10 000 MWh и 30 000 MWh – 26, 65 лв./MWh
  • за количества над 30 000 MWh – 18, 77 лв./MWh
  • за всички останали количества – 36,83 лв./MWh

Удостоверения съгласно Наредбата се издават за първия годишен период в срок до 14 дни от одобрение на наредбата от Европейската комисия, съгласно чл. 4 от Регламент 659/1999г.
Доставчиците на електрическа енергия на предприятията – бенефициенти изчисляват размера на надплатените суми като разлика между цената определена по чл.30, ал. 1, т. 17 от ЗЕ и дължимите плащания за първия годишен ценови период съгласно удостоверенията по Наредбата и извършват прихващане за прилагане на точния размер одобрена помощ.

Моля да имате предвид, че тези промени са в сила от 01.08.2015г. и ще бъдат отразени във фактурите Ви за съответния период.

Бихме искали да подчертаем, че цената на активната електрическа енергия, която е договорена помежду ни, остава непроменена и не оказва влияние върху повишението на общия Ви разход.

С уважение,
Екипът на РИТЪМ-4-ТБ ООД

Сподели във :
РИТЪМ 4 ТБ